ANATOMY 43 B.V.

Algemene Voorwaarden

Laatst aangepast: 10 maart 2022

Algemene Voorwaarden Anatomy 43 B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur Anatomy 43 B.V. (hierna: Anatomy 43) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83905332 en is gevestigd aan Korte Groenendaal 4 (2801JN) te Gouda.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Patiënt tot het verrichten van Behandelingen door Anatomy 43.
 3. Behandeling of Behandelingen: De (cosmetische) behandeling waarbij Anatomy 43 zich tegenover de Patiënt verbindt tot het verrichten van handelingen al dan niet op het gebied van geneeskunst, rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de Patiënt met inbegrip van de nazorg, meer specifiek gericht op het gebied van injectables, (chemische) peelings, PDO draadlift, haarverbetering, haartransplantatie, ooglidcorrectie, Skinpen medische microneedling.
 4. Behandelformulieren: het voorlichtings-, inschrijf- en/of toestemmingsformulier welke door Patiënt dienen te worden ingevuld voor aanvang van de Behandeling in het kader van het geven geïnformeerde toestemming (informed consent).
 5. Patiënt: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Anatomy 43 heeft aangesteld, of waaraan Anatomy 43 een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 6. (Behandelings)Overeenkomst: elke behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. BW en andere samenhangende (medische) verplichtingen tussen Patiënt en Anatomy 43, alsmede voorstellen van Anatomy 43 voor Behandelingen die door Anatomy 43 aan Patiënt worden verstrekt en die door Patiënt worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Anatomy 43] en navolgende losse afspraken met betrekking tot een Behandeling waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen. Alsmede elke overeenkomst in geval van schoonheidsbehandelingen, niet zijnde een Behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446BW e.v., en andere verplichtingen tussen Patiënt en Anatomy 43, alsmede voorstellen van Anatomy 43 voor diensten die door Anatomy 43 aan Patiënt worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Anatomy 43.
 7. Anatomy 43: de hulpverlener die in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf de Behandeling uitvoert.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Anatomy 43, elke Overeenkomst tussen Anatomy 43 en Patiënt en op elke Dienst die door Anatomy 43 wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Patiënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Anatomy 43 aan Patiënt aangeven op welke wijze Patiënt de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Patiënt.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 9. In het geval Anatomy 43 niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Anatomy 43 gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Behandeling. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Patiënt in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Hieronder valt in ieder geval informatie met betrekking tot het cosmetisch resultaat dat Anatomy 43 verwacht, (het verloop van) de behandelprocedure, mogelijke complicaties in vorm en frequentie, de herstelperiode en nazorg, beperkingen en risico’s van de Behandeling, alternatieven voor de behandeling en de financiële aspecten.
 3. Anatomy 43 is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Patiënt schriftelijk binnen 2 maanden wordt bevestigd in geval van haartransplantatie. Niettemin heeft Anatomy 43 het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Patiënt om een voor Anatomy 43 gegronde reden te weigeren.
 4. Anatomy 43 is niet gehouden aan een Aanbod indien Patiënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Patiënt geen rechten ontlenen.
 5. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze vervolgens schriftelijk door Anatomy 43 zijn bevestigd aan Patiënt.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. Een samengestelde prijsopgave verplicht Anatomy 43 niet tot uitvoering van een deel van de in de aanbieding begrepen Behandeling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Patiënt de offerte/aanbieding aanvaardt door middel van het invullen van de Behandelformulieren welke aan Patiënt worden verstrekt voor aanvang van de Overeenkomst (Behandeling), dan wel door ondertekening van de Behandelingsovereenkomst.
 2. Patiënt kan slechts een Overeenkomst aangaan indien vastgesteld is dat Patiënt:
 1. De leeftijd van tenminste 18 jaren heeft bereikt en een daartoe rechtsgeldig legitimatiebewijs heeft overlegd;
 2. Voorafgaand aan de Overeenkomst mondeling en schriftelijk duidelijk en uitvoerig geïnformeerd is over de Behandeling, de mogelijke risico’s en gevolgen, het eventuele te verwachten resultaat, nazorg van de Behandeling, de kosten van de Behandeling en wijze van betaling, de bedenktijd om tot een redelijke beslissing te komen en het tijdstip van Behandeling;
 3. De door Anatomy 43 gegeven instructies en/of aanwijzingen opvolgt indien deze door Anatomy 43 zijn gegeven aan Patiënt. Bij gebreke van het niet, onjuist of onvolledig opvolgen van de instructies komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van Patiënt.
 4. Op de hoogte is van de contactgegevens van Anatomy 43 ingeval van complicaties, zoals vermeld op de documenten welke aan Patiënt zijn verstrekt. Patiënt dient bij het optreden van complicaties direct contact op te nemen.
 5. De Behandelingsformulieren bestaande uit het voorlichtings-, inschrijf- en toestemmingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;
 6. De door Patiënt gestelde vragen beantwoord zijn;
 7. Patiënt zijn/haar NAW- en contactgegevens heeft opgegeven en deze juist en volledig zijn.
 1. Voorts kan een Overeenkomst slechts worden aangegaan indien Patiënt gezond is, behoudens de (cosmetische) afwijking waarvoor de Behandeling geïndiceerd is, of indien Patiënt een licht tot matig ernstige (systeem)ziekte heeft die verder geen aanleiding geeft tot hinder of invalidering.
 2. De toestemming van de Patiënt wordt (nogmaals) bevestigd op de dag van de Behandeling.
 3. Anatomy 43 behoudt zich het recht voor een behandeling te weigeren indien er sprake is van een onveilige situatie met betrekking tot de gezondheid van Patiënt.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Patiënt en Anatomy 43 een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de betreffende Behandeling met inbegrip van de nazorg en overige navolgende afspraken.
 2. Patiënt kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien Patiënt Anatomy 43 schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Patiënt onverlet voor zover Anatomy 43 ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Patiënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Patiënt kan de Behandeling te allen tijde afbreken c.q. stopzetten. Indien daarbij enige producten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot botox, filler etc.) zijn gebruikt, is de Patiënt gehouden tot het vergoeden van de kosten voor deze producten.
 5. Zowel Patiënt als Anatomy 43 kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval Anatomy 43 in surséance van betaling verkeert of faillissement heeft aangevraagd of de onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Anatomy 43 nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de behandelovereenkomst

 1. Anatomy 43 zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed hulpverlener c.q. cosmetisch arts verlangd mag worden. Anatomy 43 zal handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijke, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard, waaronder begrepen het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg. Anatomy 43 staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Behandelingen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Anatomy 43 de Behandeling uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Patiënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Behandeling in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Patiënt verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Anatomy 43 aangeboden Behandeling en de prijzen zijn gebaseerd. Anatomy 43 heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Behandeling is Anatomy 43 niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Patiënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Behandeling wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Anatomy 43, is Patiënt gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Anatomy 43 is gerechtigd om voor de uitvoering van de Behandeling naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. De Behandeling kan enkel worden uitgevoerd indien Patiënt de benodigde documenten en/of Behandelingsformulieren volledig en naar waarheid heeft ingevuld. Voor aanvang van de Behandeling worden eventuele mogelijke risico’s uitvoerig met Patiënt besproken. Indien Anatomy 43 het voor de uitvoering van de Behandeling noodzakelijk acht, kan zij van Patiënt voor aanvang van de Behandeling een gezondheidsverklaring eisen. Ingeval van ziekte, medicatiegebruik, alcohol, (verdovende) middelen en/of andere omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de eventuele uitvoering van de Behandeling, dient Patiënt dit voorafgaande aan de Behandeling te bespreken.
 7. Anatomy 43 kan bij de Behandeling enkel gebruik maken van medicijnen en andere medische hulpmiddelen voor zover deze geregistreerd zijn en met inachtneming van het Convenant Medische Technologie 2016.
 8. Indien Patiënt verzoekt om een second opinion, is Anatomy 43 verplicht om dit verzoek op te volgen. Anatomy 43 zal op verzoek de resultaten van de second opinion bespreken met Patiënt.
 9. Anatomy 43 houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de gebruikelijke handelswijze onder beroepsgenoten en aan de kwaliteitsnormen van de wetenschappelijke vereniging. Hieronder vallen onder meer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO: Boek 7, titel 7, afdeling 5 Burgerlijk wetboek), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Geneesmiddelenwet en eventuele richtlijnen, professionele standaarden en protocollen van de beroepsgroepen. Hieronder wordt tevens verstaan dat de (medische) behandelingsruimte voldoet aan de daaraan gestelde eisen.
 10. Anatomy 43 houdt een elektronisch dossier bij met betrekking tot de Behandeling van de Patiënt. Hierin worden gegevens verzameld over onder meer eventueel medicatiegebruik, de uitgevoerde Behandeling(en), foto’s, resultaten, klachten en/of overige relevante informatie.
 11. Indien de afspraak c.q. Behandeling reeds gaande is, is het Patiënt niet toegestaan de afspraak af te breken zonder de daartoe verschuldigde kosten te hebben voldaan.
 12. In geval van een botox behandeling wordt de nacontrole te allen tijde binnen twee weken uitgevoerd. Anatomy 43 zal na twee weken geen touch-up meer uitvoeren in verband met over stimulatie van de spier en het risico op resistentie in de toekomst. Indien Patiënt wegens medische redenen, botox nodig heeft, is er een mogelijkheid dat een behandeling met botox niet meer effectief is.

Artikel 7 – Verplichtingen Patiënt

 1. Patiënt is verplicht Anatomy 43 naar beste weten de inlichtingen en de medewerking te geven die Anatomy 43 redelijkerwijs voor het uitvoeren van de Overeenkomst behoeft.
 2. Patiënt is verplicht alle door Anatomy 43 verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Anatomy 43 niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Patiënt.
 3. Anatomy 43 is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Patiënt te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Anatomy 43 verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Anatomy 43 voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 4. Anatomy 43 kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Anatomy 43 gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Patiënt. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Patiënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Anatomy 43.

Artikel 8 – Afspraken

 1. Indien de aanvang of de voortgang van de Behandeling wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Patiënt niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Anatomy 43 of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Patiënt komen, vertraging is ontstaan, heeft Anatomy 43 recht op een redelijke verlenging van de uitvoeringsstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.
 2. Anatomy 43 is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen, mits hij of de betreffende zorginstelling waar hij haar Behandeling verricht, de Patiënt hiervan minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte heeft gesteld.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Patiënt goedkeuring dient te geven, is Anatomy 43 gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Patiënt zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. Anatomy 43 spant zich in om de Behandeling binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Patiënt gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
 5. Anatomy 43 heeft het recht om afbeeldingen van de door haar bereikte resultaten van de dienstverlening, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit mits daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Patiënt is verkregen.
 6. Reeds gemaakte afspraken die vanaf 24 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden, of indien Patiënt niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, wordt bij Patiënt € 50,- in rekening gebracht.
 7. Indien Patiënt twee keer te laat heeft geannuleerd en/of één keer zonder opgave van reden niet komt opdagen voor de afspraak, dan is Anatomy 43 gerechtigd om geen nieuwe afspraak meer te reserveren voor desbetreffende Patiënt.
 8. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van Anatomy 43 als leidend.
 9. Anatomy 43 zal ingeval van afzegging van de afspraak door Patiënt, zich naar redelijkheid inspannen om de kosten van opzegging zoveel mogelijk te beperken.
 10. Indien Patiënt niet tijdig op een afspraak verschijnt zonder afzegging, kan Anatomy 43 niet garanderen dat de overeengekomen Behandeling plaats kan vinden. Indien Patiënt hierdoor een vervangende afspraak dient te maken, blijven de kosten van de gemiste afspraak onverminderd verschuldigd, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 11. Bij ontslag na afloop van de Behandeling vindt een ontslaggesprek plaats tussen Patiënt en Anatomy 43 ten behoeve van de nazorg. Eventuele instructies die Patiënt dient na te leven worden schriftelijk meegegeven.
 12. Patiënt is ervan op de hoogte dat de Behandeling van een aantal specifieke type Behandelingen, dient plaats te vinden volgens een door Anatomy 43 aangegeven tijdsplanning om het gewenste effect te behalen. Anatomy 43 zal Patiënt hier bij het aangaan van de behandelovereenkomst over informeren.

Artikel 9 – Geen garanties

 1. Anatomy 43 voert de Behandeling en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen en spant zich te allen tijde in voor het behalen van een optimaal resultaat. De Behandeling is afhankelijk van diverse omstandigheden zoals de lichamelijke reactie van Patiënt, eventuele medische condities, gebruik van medicijnen, de voorgeschiedenis van Patiënt met betrekking tot het uitvoeren van een Behandeling en meer.
 2. Patiënt gaat ermee akkoord dat de kans op complicaties en de aard van complicaties nooit precies kan worden voorzien en dat daardoor geen garanties, zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend, kunnen worden gegeven met betrekking tot het resultaat of andere uitkomsten van de Behandeling.
 3. Het beoogde effect van de Behandeling is duidelijk uitgelegd en Patiënt is ervan op de hoogte gesteld dat het beoogde effect niet gegarandeerd kan worden, ondanks het feit dat de Behandeling met de grootste zorgvuldigheid wordt uitgevoerd. Ontevredenheid over het resultaat levert dan ook geen verplichting voor Anatomy 43 om een gratis vervolgbehandeling uit te voeren of de gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Patiënt nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Patiënt te komen, wordt daar een aparte Overeenkomst voor gesloten en/of wordt Patiënt doorverwezen naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Anatomy 43, Anatomy 43 een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Patiënt.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw),. Patiënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Betaling van een Overeenkomst geschiedt ineens en voor aanvang van de (eerste) Behandeling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Behandeling een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die Behandeling leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Anatomy 43 gerechtigd om deze kosten, na overleg met Patiënt, in rekening te brengen bij Patiënt.
 4. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Patiënt, is Anatomy 43 gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
 5. In het geval van een haartransplantatie komen partijen overeen dat Patiënt een voorschot oftewel aanbetaling dient te betalen. Indien een voorschot/aanbetaling is overeengekomen, dient Patiënt het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
  Dit voorschot/deze aanbetaling dient ter voorbereiding van de werkzaamheden van het medische team en wordt daarom in geen geval terugbetaald.
 6. Anatomy 43 is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 7. Patiënt dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Anatomy 43.
 8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Patiënt wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Patiënt uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Anatomy 43 gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Patiënt en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Anatomy 43 de betrokkene hierover informeren.
 2. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Anatomy 43 verwerkt worden. Patiënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Patiënt Anatomy 43 tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Anatomy 43 op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

 1. Anatomy 43 heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, beelden en meer onder zich te houden indien Patiënt nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Anatomy 43 gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Anatomy 43 is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Patiënt in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Patiënt schriftelijk worden bevestigd.
 3. Anatomy 43 is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Patiënt voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Patiënt verplicht om Anatomy 43 te vergoeden voor elk financieel verlies dat Anatomy 43 lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Patiënt.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Anatomy 43 is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Anatomy 43 wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Anatomy 43, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Patiënt of diens derden aan Anatomy 43 zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van werknemers van Anatomy 43 of door haar ingeschakelde adviseurs en (vi) overige situaties die naar het oordeel van Anatomy 43 buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Patiënt worden betaald. Anatomy 43 is niet verplicht om Patiënt te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid op grond van een Behandelingsovereenkomst

 1. De aansprakelijkheid van Anatomy 43 is in het kader van de Overeenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. B.W. niet beperkt. Indien en voor zover ter uitvoering van een Overeenkomst verrichtingen plaatsvinden in een ziekenhuis dat geen partij is bij de Overeenkomst, is het ziekenhuis voor een tekortkoming medeaansprakelijk, als ware het zelf bij de Overeenkomst partij is.
 2. Ingeval van aansprakelijkheid van Anatomy 43, dient Patiënt eerst een klacht in te dienen conform artikel 19 van deze algemene voorwaarden.
 3. Anatomy 43 heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid op grond van een Overeenkomst

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Anatomy 43 alleen geacht te bestaan indien Anatomy 43 dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Anatomy 43, is Anatomy 43uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Anatomy 43 binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Anatomy 43 deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Anatomy 43 in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van schoonheidsbehandelingen, anders dan op grond van een Behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. BW, door Anatomy 43 leidt tot aansprakelijkheid van Anatomy 43, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Patiënt en/of Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Anatomy 43. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.De aansprakelijkheid is voortst verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.
 4. Anatomy 43 sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Anatomy 43 is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Anatomy 43 is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van Anatomy 43.
 6. Patiënt vrijwaart Anatomy 43 voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Patiënt aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Anatomy 43 geleverde behandelingen zijnde schoonheidsbehandelingen, tenzij Patiënt kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Anatomy 43.
 7. Door SvBIBC opgeleverde adviezen, op basis van door Patiënt onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie zijn nimmer grond voor aansprakelijkheid van Anatomy 43.
 8. De inhoud van het opgeleverde advies van Anatomy 43 is niet bindend en slechts adviserend van aard. Patiënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Anatomy 43 opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Patiënt. Patiënt is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Anatomy 43. Anatomy 43 is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 9. Indien door of namens Patiënt een derde wordt ingeschakeld, is Anatomy 43 nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Patiënt ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Patiënt ingeschakelde derde in Anatomy 43 haar eigen advies.
 10. Anatomy 43 staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Anatomy 43 verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van Patiënt wegens tekortschieten aan de zijde van Anatomy 43 vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Anatomy 43 binnen een jaar nadat Patiënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Anatomy 43.

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. Anatomy 43 is verplicht strikte geheimhouding te bewaren en dient ervoor te zorgen dat aan anderen dan de Patiënt geen inlichtingen over de Patiënt dan wel inzage in of afschrift van de gegevens uit het dossier wordt verstrekt, tenzij de Patiënt uitdrukkelijk daarvoor toestemming heeft verleend. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking van betreffende informatie kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.
 2. Onder anderen dan de Patiënt wordt niet verstaan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hun in dat kader te verrichten werkzaamheden. Slechts op grond van art. 7:458 BW en conform het gestelde in dit artikel kan afgeweken worden van de geheimhouding.
 3. In het belang van de kwaliteit van de door Anatomy 43 aangeboden Behandeling, alsmede op grond van een wettelijke verplichting houdt zij van iedere Patiënt een dossier met medische gegevens en voor- en na foto’s van de Behandeling bij.
 4. De geheimhoudingsverplichting legt Anatomy 43 ook de door haar in te schakelen derden op.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Anatomy 43 verstrekt in het kader van een Overeenkomst
 2. Indien Patiënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Anatomy 43 verstrekt, garandeert Patiënt dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 – Klachten

 1. Indien Patiënt niet tevreden is over de service van Anatomy 43 of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Patiënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@anatomy43.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Patiënt voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Anatomy 43 de klacht in Behandeling kunnen nemen.
 3. Anatomy 43 zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. In het kader van de verplichtingen uit de Wkkgz heeft Anatomy 43 de nodige maatregelen genomen om een effectieve en laagdrempelige klachtenprocedure te realiseren.Anatomy 43 is aangesloten bij de klachtenregeling van Erisietsmisgegaan.
 5. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien dat niet lukt, kan Opdrachtgever en/of Patiënt een klacht indienen bij Geschillencommissie Erisietsmisgegaan.
 6. In het klachtenreglement van Erisietsmisgegaan en het geschillenreglement van Erisietsmisgegaan staan de voorwaarden en regels voor klachten en geschiloplossing.
 7. Voor de uitgebreide klachtenregeling van Erisietsmisgegaan wordt verwezen naar de website van Erisietsmisgegaan (https://erisietsmisgegaan.nl/klachtenregeling/).

Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Anatomy 43 en Patiënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Anatomy 43 heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Patiënt hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Anatomy 43 en Patiënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland (locatie Gouda) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Gouda, 18 februari 2022